فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Scientia Iranica 1026-3098 Nov-Dec 2019 دانشگاه صنعتی شریف
Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 2019 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Solid Mechanics 2008-3505 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
Structural Engineering and Geotechnics Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Supply and Operations Management 2383-1359 Summer 2019 دانشگاه خوارزمی
Textiles and Polymers 2322-5203 Winter-spring 2020 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2423-4761 Winter and Spring 2019 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 2322-3634 Summer-Autumn 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Transportation Engineering 2322-259X Autumn 2019 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2019 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 1735-1669
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن غفوری آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
 • pISSN: 2383-1359 eISSN: 2383-2525
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
  سردبیر: دکتر ابوالفضل میرزازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
 • pISSN: 2322-259X eISSN: 2538-3728
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال