فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Spring 2022 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Summer-Autumn 2020 دانشگاه شاهد
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2021 دانشگاه سمنان
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Summer 2021 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Winter-Spring 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
International Journal of Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Scientia Iranica 1026-3098 Jul-Aug 2021 دانشگاه صنعتی شریف
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 Winter 2020 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
International Journal of Smart Electrical Engineering 2251-9246 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Solar Energy Research 2588-3097 Winter 2020 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
|
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2588-3097 eISSN: 2588-3100
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا نورپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال