فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 خرداد و تیر 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1397 دانشگاه لرستان
پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های علوم دامی 2008-5125 بهار 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 بهار 1398 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 بهار 1398 دانشگاه گنبد کاووس
پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 بهار 1398 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پژوهش و توسعه جنگل 2476-3551 بهار 1398 دانشگاه ارومیه
پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 تابستان 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|
 • pISSN: 2383-1367
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
  مدیر مسئول: دکتر احمد اسماعیلی
  سردبیر: دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 2423-5423
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر مویدی، رضا اقنوم
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 122 (بهار 1398)
 • pISSN: 9632-1019
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سردبیر: محمدرضا قلعه نوعی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 2 (پیاپی 80، پاییز 1387)
 • pISSN: 2228-6128
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8622
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال