فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 پاییز 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بیرجند
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 پاییز 1399 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 پاییز 1398 دانشگاه گنبد کاووس
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 فروردین 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مجله پژوهش و توسعه جنگل 2476-3551 زمستان 1398 دانشگاه ارومیه
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 زمستان 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال