فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 تابستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 پاییز 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بیرجند
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X پاییز 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 بهار 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 پاییز و زمستان 1399 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 زمستان 1399 دانشگاه گنبد کاووس
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 مرداد 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی تابستان 1400 دانشگاه شهرکرد
نشریه پژوهش های میوه کاری 2538-4376 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ارومیه
نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 بهار 1400 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
مجله پژوهش و توسعه جنگل 2476-3551 بهار 1400 دانشگاه ارومیه
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 بهار 1400 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
|
 • pISSN: 2423-5423 eISSN: 2423-5431
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر مویدی
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال