فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۸۱ تا ۱۱۰۰ از ۱۱۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 بهار 1399 منیژه ملایی
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 تیر 1399 منیژه ملایی
نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2383-0182 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بیرجند
مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 2008-5222 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دو فصلنامه معارج پاییز و زمستان 1396 موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا
نشریه معارف عقلی 2008-2126 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله معارف منطقی 2383-1774 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
ماهنامه معرفت 1023-6015 اردیبهشت 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه معرفت اخلاقی 2008-7160 بهار و تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت ادیان 2008-8116 زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه معرفت اقتصاد اسلامی 2042-2322 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه معرفت سیاسی 2008-4366 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی 2008-8582 زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت فلسفی 1735-4545 بهار 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه معرفت کلامی 2008-8876 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله مقابله با عملیات روانی 2676-5616 بهار و تابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه منابع انسانی ناجا 2008-904x پاییز 1398 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
نشریه منطق پژوهی 2383-0662 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-7160
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمود فتحعلی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار و تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال