فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 13998 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اقتصاد مسکن تابستان 1396
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی بهار 1400 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری 2345-2439 تابستان 1400 شهرداری تهران
ماهنامه اقتصاد و بیمه شهریور 1400 آناهیتا خلج امیرحسینی
نشریه اقتصاد و تجارت نوین زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ماهنامه اقتصاد و توسعه اسفند 1386 موسسه اندیشه محققان آزاد
مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد و جامعه تابستان 1399 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
ماهنامه اقتصاد و زندگی اردیبهشت و خرداد 1391 بهزاد زرین پور
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 تابستان 1400 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 بهار 1400 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 تابستان 1400 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 بهار 1400 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
فصلنامه الاجتهاد و التجدید زمستان 1398
|
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال