فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اقتصاد شهر بهار 1398 شهرداری تهران
اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
اقتصاد مالی 2538-3833 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 بهار 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد مسکن تابستان 1396
اقتصاد مقداری 2008-5850 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و بانکداری اسلامی پاییز 1398 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
اقتصاد و بیمه تیر 1398 آناهیتا خلج امیرحسینی
اقتصاد و تجارت نوین زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و توسعه اسفند 1386 موسسه اندیشه محققان آزاد
اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و جامعه تابستان 1396 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
اقتصاد و زندگی اردیبهشت و خرداد 1391 بهزاد زرین پور
اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 تابستان 1398 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
اقتصاد کشاورزی 2008-5524 تابستان 1398 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 تابستان 1398 وزارت جهاد کشاورزی
|
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی شهرداری
  صاحب امتیاز: شهرداری تهران
  مدیر مسئول: دکتر قدرت گودرزی
  سردبیر: دکتر زریر نگین تاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 47 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-301x
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
  سردبیر: دکتر رحمان خوش اخلاق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2476-5775
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس عرب مازار
  سردبیر: دکتر محمد نوفرستی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-5524 eISSN: 2645-3274
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدصفدر حسینی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال