فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه اقتصاد شهر بهار 1398 شهرداری تهران
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 بهار 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 بهار 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اقتصاد مسکن تابستان 1396
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 بهار 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی تابستان 1399 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
ماهنامه اقتصاد و بیمه فروردین و اردیبهشت 1399 آناهیتا خلج امیرحسینی
نشریه اقتصاد و تجارت نوین تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ماهنامه اقتصاد و توسعه اسفند 1386 موسسه اندیشه محققان آزاد
مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد و جامعه زمستان 1396 موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
ماهنامه اقتصاد و زندگی اردیبهشت و خرداد 1391 بهزاد زرین پور
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 زمستان 1398 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 پاییز 1398 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 بهار 1399 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 زمستان 1398 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
|
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال