فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 پاییز 1398 دانشگاه هرمزگان
نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 بهار 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
ماهنامه بیداری اسلامی آبان 1392 بنیاد اندیشه اسلامی
مجله بیمارستان 2008-1928 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
فصلنامه بیماری های پستان ایران بهار 1400 جهاد دانشگاهی
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 1680-0192 بهار 1400 دکتر علی اکبر ولایتی
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
فصلنامه تخصصی آسیا 0387-1735 بهار و تابستان 1387 شرکت سهامی بیمه آسیا
فصلنامه بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
مجله بیمه سلامت ایران 2645-8225 تابستان 1398 سازمان بیمه سلامت ایران
نشریه بیمه گر دی و بهمن 1398 رضا رستم وندی
فصلنامه بیمه و توسعه پاییز 1388 سعید جلیلوند
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 پاییز 1400 انجمن ژئوپلیتیک ایران
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ماهنامه بین المللی مهندسی حفاظت از حریق شهریور 1399 احمد غلامیان میراب
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-1928
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اخوان
  سردبیر: دکتر محمد عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال