فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۴۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت صنعتی 2008-9007 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 پاییز 1397 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
مدیریت فراگیر 2476-5996 تابستان 1398 دکتر فرشته داوری
مدیریت فردا 2228-6047 پاییز 1398 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 بهار 1399 دانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Summer 2019 دانشگاه تهران
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1398 دکتر هلن مربی هروی
مدیریت مدرسه 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 زمستان 1398 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیریت منابع در نیروی انتظامی پاییز 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
مدیریت نظامی 1735-5699 تابستان 1398 دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیریت نوآوری 2322-5386 پاییز 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 2251-7537 زمستان 1393 موسسه پژوهشی پویندگان سبز
مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
مدیریت ورزشی 2008-9341 تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-6942
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی، دکتر علیرضا محمدرضائی
  سردبیر: دکتر حسین خنیفر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-5699
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
  مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-5386
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر مهدی فشارکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال