فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات باستان شناسی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات جامعه شناختی 1010-2809 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X بهار و تابستان 1398 موسسه حقوق تطبیقی
مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 بهار 1399 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات علوم محیط زیست پاییز 1398 شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 پاییز 1398 دانشگاه تهران
معماری شناسی 2645-4270 پاییز 1398
مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
منابع طبیعی ایران 1316-1025 پاییز 1387 دانشگاه تهران
مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع 2423-6896 پاییز 1397 دانشگاه تهران
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
هنرهای تجسمی 2228-6039 پاییز 1398 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 زمستان 1397 دانشگاه تهران
هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1316-1025
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر ابراهیمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 3 (پاییز 1387)
 • pISSN: 2228-6039 eISSN: 2538-5178
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین حیدری
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند، دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1025-9570
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن حبیبی
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال