فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 پاییز 1399 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 پاییز 1399 دانشگاه فرهنگیان
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1399 دکتر احمد محمدی نژادپاشاکی
مجله آموزش عالی ایران بهار 1399 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 پاییز 1399 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
|
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال