فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn 2020 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
Journal of System Management 2322-2301 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Teaching English Language 2538-5488 Winter- Spring 2021 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Journal of Teaching Language Skills 2008-8191 Summer 2021 دانشگاه شیراز
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Spring 2020 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه آراء 2717-1841 بهار 1399 دادگستری کل استان اصفهان
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 پاییز و زمستان 1398 مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره آرام (ژیران) و انجمن مشاوره ایران شعبه استان کردستان
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء 2020 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 اردیبهشت 1400 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1400 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
|
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer 2021)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر حسن سودمندافشار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (Winter- Spring 2021)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال