فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
قند پارسی 2645-6478 تابستان 1398 دکتر آرش امرایی
لسان مبین (پژوهش ادب عرب) 2355-8002 تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
متن پژوهی ادبی 1735-1170 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات آموزش زبان فارسی 2538-6042 پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی 2251-7995 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
مطالعات ادبیات تطبیقی 2538- 5690 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات ادبیات کودک 2008-8647 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شیراز
مطالعات ایرانی 1735-0700 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مطالعات ترجمه 1735-0212 تابستان 1398 دکتر حسین ملانظر
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 2423-3757 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات داستانی پاییز و زمستان 1396 دانشگاه پیام نور
مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Spring-Summer 2019 دانشگاه اصفهان
مطالعات زبان و ادبیات غنایی 2322-3863 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه 2228-7957 زمستان 1394 دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مطالعات شبه قاره 2008-5710 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2645-6478 eISSN: 2645-6478
  فصلنامه ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر آرش امرایی
  سردبیر: دکتر احمد کازرونی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-6571
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم سلیمی
  سردبیر: دکتر محمودرضا گشمردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (Spring-Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال