فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
متن پژوهی ادبی 1735-1170 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات آموزش زبان فارسی 2538-6042 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی 2251-7995 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
مطالعات ادبیات تطبیقی 2538- 5690 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات ادبیات کودک 2008-8647 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شیراز
مطالعات ایرانی 1735-0700 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مطالعات ترجمه 1735-0212 بهار 1398 دکتر حسین ملانظر
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 2423-3757 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات داستانی پاییز و زمستان 1396 دانشگاه پیام نور
مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Spring-Summer 2019 دانشگاه اصفهان
مطالعات زبان و ادبیات غنایی 2322-3863 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه 2228-7957 زمستان 1394 دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مطالعات شبه قاره 2008-5710 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
|
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-6042
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر بهاءالدین اسکندری
  سردبیر: دکتر محمود مهرآوران
 • pISSN: 2538- 5690
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ممتحن
  سردبیر: دکتر بهرام مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0212
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر حسین ملانظر
  سردبیر: دکتر فرزانه فرح زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-6571
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم سلیمی
  سردبیر: دکتر محمودرضا گشمردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (Spring-Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال