فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1399 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 پاییز و زمستان 1397 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 2008-2789 فروردین 1400 امید مجد
فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 زمستان 1399 دانشگاه شیراز
نشریه شفای دل 3894-2645 بهار و تابستان 1399 فتانه قملاقی
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نشریه علامه 1735-9872 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
نشریه علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دانشگاه شیراز
فصلنامه علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله فنون ادبی 2008-8027 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه قلم 1735-692X پاییز و زمستان 1399 انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
|
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-692X eISSN: 2645-4912
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
  مدیر مسئول: دکتر ژاله کهنمویی پور
  سردبیر: دکتر نسرین دخت خطاط
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال