فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۱۰۱ تا ۱۱۲ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات حقوقی 2008-7926 زمستان 1398 دانشگاه شیراز
نشریه مطالعات حقوقی معاصر 2251-7553 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تبریز
فصلنامه مطالعات سیاسی 2008-3122 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2811-2345 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه امامیه 2476-4337 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه تربیتی 2476-4353 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه سمنان
نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال