فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 بهار 1400 سازمان بسیج اساتید
مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوقی 2008-7926 تابستان 1400 دانشگاه شیراز
نشریه مطالعات حقوقی معاصر 2251-7553 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه مطالعات سیاسی 2008-3122 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2811-2345 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 بهار 1400 انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
مجله مطالعات فقه امامیه 2476-4337 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه تربیتی 2476-4353 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 بهار و تابستان 1400 دانشگاه سمنان
نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نشریه کتاب شیعه 2228-5679 بهار و تابستان 1397 موسسه فرهنگی کتاب شناسی بزرگ شیعه
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال