فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 پاییز 1398 دانشگاه هرمزگان
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
نشریه پترولوژی 2228-5210 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X پاییز 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 زمستان 1398 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 اسفند 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار زمستان 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 بهار و تابستان 1399 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
نشریه پژوهشهای ریاضی 2588-2546 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 بهار و تابستان 1399 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال