فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
تغذیه آبزیان 2383-4412 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
دنیای نانو 2476-5945 پاییز 1398 انجمن نانو فناوری ایران
دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
ریاضی و جامعه 2345-6493 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
زمین ساخت 2676-4512 تابستان 1397 دانشگاه بیرجند
زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی ایران 1735-7128 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 بهار و تابستان 1397 انجمن زمین شناسی نفت ایران
زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
زیست شناسی تکوینی 2008-629X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زیست شناسی جانوری 1735-9724 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 1735-5028 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تابستان 1397)
 • pISSN: 1735-7128
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر سعید میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدحسین آدابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال