فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۰۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 بهار 1400 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی صوتیات ایران
نشریه اندیشه آماری 1026-8944 پاییز و زمستان 1399 انجمن آمار ایران
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1400 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 مرداد 1400 شرکت ملی نفت ایران
نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه ایمنی زیستی پاییز 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 تابستان 1400 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
نشریه به سوی علوم ریاضی بهار و تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 بهار 1400 دانشگاه هرمزگان
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 بهار 1400 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
نشریه پترولوژی 2228-5210 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش در آموزش شیمی 2717-2279 بهار 1400 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 بهار 1400 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی شاهرود
|
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال