فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 پاییز و زمستان 1397 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
نشریه پژوهشهای ریاضی 2588-2546 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 بهار و تابستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجله تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
فصلنامه تغذیه آبزیان 2383-4412 بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
فصلنامه دنیای میکروب ها 2008-3068 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فصلنامه دنیای نانو 2476-5945 بهار 1399 انجمن نانو فناوری ایران
دو فصلنامه دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله زمین ساخت 2676-4512 بهار 1398 دانشگاه بیرجند
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1399)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال