فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اساس 2008-7721 بهار 1398 انجمن مهندسین عمران ایران
استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
الکترومغناطیس کاربردی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
انرژی ایران 1028-3706 تابستان 1397 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
انرژی های تجدیدپذیر و نو 2423-4931 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
بسپارش 2252-0449 بهار 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 زمستان 1397 دانشکده علوم و فنون فارابی
پدافند غیرعامل تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پردازش سیگنال پیشرفته بهار و تابستان 1396 دانشگاه تبریز
پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1398 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
پژوهش نفت 2345-2900 مرداد و شهریور 1398 پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهش های نوین علوم مهندسی تابستان 1398 امیرحسین یوسفی
پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع بهار 1398 گلناز سادات صباغیان
پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 2008-7721
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین عمران ایران
  مدیر مسئول: دکتر بهروز بهنام
  سردبیر: دکتر علیرضا رهایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 53 (بهار 1398)
 • pISSN: 1028-3706
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید چیت چیان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد صادق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (تابستان 1397)
 • pISSN: 5574-1608
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: کسری برکشلی
  سردبیر: علی کافی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • pISSN: 2252-0449 eISSN: 2538-5445
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر یوسفی
  سردبیر: دکتر علیرضا مهدویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار 1398)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر علی اکبر سیف کردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (مرداد و شهریور 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال