فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 بهار 1400 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 خرداد و تیر 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 بهار 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X فروردین 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 زمستان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 1735-0859 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله تحقیقات دام و طیور 2322-1747 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 بهار و تابستان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 پاییز 1399 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
|
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال