فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 بهار 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 خرداد و تیر 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X شهریور 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 بهار 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 تابستان 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 بهار 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران 1735-0859 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات دام و طیور 2322-1747 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1735-0913 بهار 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X پاییز و زمستان 1396 دانشگاه زابل
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال