فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۲۸۱ تا ۱۳۰۰ از ۱۳۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1399 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مفید قم
نشریه هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 2020 دکتر مهدی محمدبیگی
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1397 دانشگاه حکیم سبزواری
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه کارآگاه 1735-272X پاییز 1399 پلیس آگاهی ناجا
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1399 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 پاییز 1399 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
مجله کتاب قیم 2251-6026 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه میبد
|
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس آگاهی ناجا
  مدیر مسئول: محمد قنبری
  سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال