فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۴ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 زمستان 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه علوم کشاورزی 1735-0492 سال 1387 دانشگاه گیلان
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ماهنامه عمران آب 1735-3971 بهمن و اسفند 1393 محمد مقدسی
فصلنامه عمران رهاب زمستان 1398 سید رضا طباطبایی ایرانی
مجله عمران شریف 1023-7437 بهار 1392 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
ماهنامه عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلویی
فصلنامه عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
مجله عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
مجله عیار پژوهش در علوم انسانی 2008-1782 بهارو تابستان 1396 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 1023-7437
  دوفصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر سید محمود برقعی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال