فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۴۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه معارف حسینی 2538-6417 بهار 1400 دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
نشریه پژوهش نامه میان رشته ای فقهی 2588-4514 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 2228-7078 بهار 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 2322-5394 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجله پژوهش نفت 2345-2900 بهمن و اسفند 1399 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1400 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 2538-3000 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری 2345-2196 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی 1029-0117 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مجله پژوهش های اخلاقی 2383-3279 بهار 1399 انجمن معارف اسلامی ایران
مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 پاییز و زمستان 1399 انجمن ترویج ادب فارسی
نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های ادبی 1735-2932 پاییز 1399 انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران
فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی 2345-2234 تابستان 1399 دانشگاه اراک
فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های ادیانی 2345-3230 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه پژوهش های ارتباطی 2538-2977 زمستان 1399 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (بهمن و اسفند 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال