فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جستارنامه ادبیات تطبیقی پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جغرافیای طبیعی 2008-5656 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
حسابداری مالی 2345-2617 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسابداری مدیریت 2228-5938 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
داروهای گیاهی 2008-8884 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 پاییز 1398 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دراسات الادب المعاصر 2538-5941 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
|
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-7480
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پذیرا
  سردبیر: دکتر حسین بابازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-8884 eISSN: 2476-5392
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
  سردبیر: دکتر مجید آویژگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال