فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۸۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تغذیه آبزیان 2383-4412 بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
فصلنامه دانش زیستی ایران زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فصلنامه دنیای نانو 2476-5945 پاییز 1399 انجمن نانو فناوری ایران
دو فصلنامه دیرینه شناسی 2345-2153 بهار و تابستان 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 پاییز 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 پاییز 1399 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 بهار و تابستان 1398 انجمن زمین شناسی نفت ایران
فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 پاییز 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 پاییز 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال