فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله زمین ساخت 2676-4512 بهار 1398 دانشگاه بیرجند
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 پاییز و زمستان 1397 انجمن زمین شناسی نفت ایران
فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 بهار 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه زیست شناسی کاربردی 2251-7901 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
مجله ژئوفیزیک ایران 2008-0336 بهار 1399 انجمن ژئوفیزیک ایران
مجله سلول و بافت 2228-7035 تابستان 1398 دانشگاه اراک
نشریه سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 زمستان 1398 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 بهار 1398 جهاد دانشگاهی
|
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال