فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 تابستان 1398 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
پژوهشنامه حمل و نقل 1735-3459 پاییز 1398 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پژوهشنامه ریخته گری 2588-5367 تابستان 1398 انجمن علمی ریخته‎گری ایران
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1677 پاییز 1396 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 پاییز و زمستان 1396 پژوهشگاه مواد و انرژی
تحقیقات بتن ایران 2008-4242 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 تابستان 1398 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تحقیقات موتور 1735-5214 زمستان 1397 انجمن علمی موتور ایران
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 بهار 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 تابستان 1398 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
جاده 1735-062x پاییز 1398 مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 بهار 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
دریا فنون 2423-6853 تابستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
دنیای مواد 2008-3238 زمستان 1390 و بهار 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران
|
 • pISSN: 1735-3459 eISSN: 2008-3351
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدمصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سیدحسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2676-5403 eISSN: 2676-5411
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا آخوندی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-1070 eISSN: 2645-3622
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر مهران نصرت اللهی
  سردبیر: دکتر شهرام یوسفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-6853
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: رحیم مالمیر
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال