فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 بهار 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه پدافند غیرعامل زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله پردازش سیگنال پیشرفته پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1398 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
نشریه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 2676-7317 پاییز و زمستان 1398 دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
مجله پژوهش نفت 2345-2900 بهمن و اسفند 1398 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی 2538-3809 بهار 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع زمستان 1398 گلناز سادات صباغیان
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 بهار 1399 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
پژوهشنامه حمل و نقل 1735-3459 بهار 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1677 پاییز 1396 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
مجله تحقیقات بتن ایران 2008-4242 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
مجله تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 زمستان 1398 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
فصلنامه تحقیقات موتور 1735-5214 زمستان 1398 انجمن علمی موتور ایران
|
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (بهمن و اسفند 1398)
 • pISSN: 1735-3459 eISSN: 2008-3351
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید مصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سید حسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال