فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۱۴۱ تا ۱۵۰ از ۱۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 پاییز 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه توسعه و سرمایه 2008-2428 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 2251-6506 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نشریه تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
مجله تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
مجله تولیدات دامی 2009-6776 پاییز 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال