فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۱۸۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فضای جغرافیایی 1735-322X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدلسازی اقتصادی 1735-9910 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیریت بازاریابی 1735-949X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت توسعه و تحول زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیریت صنعتی 2008-9007 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیریت کسب و کار 2252-0104 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مطالعات ادبیات تطبیقی 2538- 5690 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مطالعات تاریخی قرآن و حدیث 1735-8701 بهار وتابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
|
 • pISSN: 2423-3226 eISSN: 2423-3234
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
  مدیر مسئول: دکتر کامران امینی
  سردبیر: دکتر علی شکوه فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-322X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
  مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی
  سردبیر: دکتر علی محمد خورشیددوست، دکتر محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-403x eISSN: 2676-6949
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا شکوه فر
  سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-949X eISSN: 2008-255X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی عبدالوند
  سردبیر: دکتر کامبیز حیدرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-3012 eISSN: 2476-3020
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر سیدجمال الدین طبیبی
  سردبیر: دکتر امیراشکان نصیری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال