فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زراعت و اصلاح نباتات ایران 2008-8485 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زن و جامعه 2008-8566 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زیبایی شناسی ادبی 1735-837X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زیست شناسی تکوینی 2008-629X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زیست شناسی جانوری 1735-9724 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 1735-5028 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سپهر سیاست 2538-5674 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عرفان اسلامی 2008-0514 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علوم اجتماعی 1735-7039 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1023-5922 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم جغرافیایی 1735-7977 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 مرداد 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فضای جغرافیایی 1735-322X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
|
 • pISSN: 2008-8566
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-7039
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر
  سردبیر: دکتر وحید قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-322X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
  مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی
  سردبیر: دکتر علی محمد خورشیددوست، دکتر محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال