فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه زن و جامعه 2008-8566 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه زن و فرهنگ 2008-8426 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
نشریه سپهر سیاست 2538-5674 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
نشریه جغرافیائی سرزمین زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
|
 • pISSN: 2008-8426 eISSN: 2676-6973
  فصلنامه حوزه علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
  سردبیر: دکتر فرح نادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال