فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۳۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Summer 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Communication in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter and Spring 2020 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Community Health Research 2322-5688 Oct-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Comprehensive Pediatrics 2251-8150 Feb 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2019 دانشگاه اصفهان
Contemporary Literary and Cultural Studies 2645-3533 Summer - Autumn 2018 دانشگاه کردستان
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Jan 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Critical Care Nursing 2008-3084 July 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Crop Breeding Journal 2008-868x 2018 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
|
 • pISSN: 2322-1593 eISSN: 2345-3338
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر کامران سلیمی
  سردبیر: دکتر نصرالله سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Dec 2019)
 • pISSN: 2322-4088 eISSN: 2322-3936
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد پویان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2322-2476 eISSN: 2322-4835
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قدس بین
  سردبیر: دکتر رکسانا جان قربان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2322-5688 eISSN: 2345-2609
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسن لطفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Oct-Dec 2019)
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2322-4460 eISSN: 2383-0417
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ترک لادنی
  سردبیر: دکتر احمدرضا نقش نیلچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter and Spring 2019)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال