فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۴۱ تا ۱۵۵ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی 1735-9732 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار 1400 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گیلان
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 آذر 1399 دکتر مهدی محمدبیگی
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 زمستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله کاشان شناسی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 تابستان 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 زمستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال