فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۴۱ تا ۱۵۶ از ۱۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی 1735-9732 بهار و تابستان 1394 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه نقد و نظریه ادبی بهار و تابستان 1399 دانشگاه گیلان
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 2020 دکتر مهدی محمدبیگی
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1399 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 پاییز 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال