فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۵۴ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2008-5575 بهار 1400 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
نشریه مطالعات مردم شناختی پاییز 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 2676-4091 تابستان 1400 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2008-4641 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه مطالعات میان رشته ای فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1392 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات میان فرهنگی 1735-8663 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 تابستان 1400 منیژه ملایی
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x بهار و تابستان 1399 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 بهار و تابستان 1400 انجمن انسان شناسی ایران
نشریه نامه جامعه پاییز 1399 جامعه الزهرا
نامه فرهنگ و ارتباطات پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه کارآگاه 1735-272X تابستان 1400 پلیس آگاهی ناجا
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال