فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 بهار 1398 جهاد دانشگاهی
فصلنامه شیمی کاربردی 1735-9457 تابستان1399 دانشگاه سمنان
نشریه طبیعت ایران 2538-4880 مرداد و شهریور 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دو فصلنامه علوم پایه 1607-9884 1389 دانشگاه الزهرا
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علوم زمین 1023-7429 تابستان 1399 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 اردیبهشت 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 خرداد و تیر 1399 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 پاییز و زمستان 1398 انجمن ریاضی ایران
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نشریه فیزیک روز 5121-2423 پاییز 1394 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله فیزیک کاربردی 2345-4911 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
|
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سید حسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان1399)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-1871 eISSN: 2676-5861
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر میثم تراب مستعدی
  سردبیر: دکتر محمد قنادی مراغه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (تابستان 1399)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال