فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 بهار 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
مجله تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله جنگل ایران 4435-2423 زمستان 1398 انجمن جنگلبانی ایران
فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
فصلنامه دانش آب و خاک 2008-5133 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 بهار و تابستان 1399 دانشگاه یاسوج
مجله دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
دوفصلنامه دانش علفهای هرز 1735-3548 پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم علف های هرز ایران
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 بهار 1399 دانشگاه تبریز
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 پاییز 1399 دانشگاه تربت حیدریه
نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال