فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ر)

ردیف ۱۶۱ تا ۱۷۹ از ۱۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه روند اقتصادی 1735-0042 خرداد - مرداد 1399 دکتر سید محمدحسین عادلی
ماهنامه رویدادها و تحلیل ها مرداد و شهریور 1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
نشریه رویش روان شناسی 2383-353X فروردین 1400 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 پاییز 1399 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 بهار 1400 مهندس محمد شاه محمدی
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 زمستان 1399 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 3293-2423 زمستان 1399 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 پاییز 1398 دکتر روزبه دبیری
مجله رویکردی نو در علوم تربیتی پاییز 1400 دکتر آرزو عرفان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله ریاضیات 1735-8302 بهار و تابستان 1390 دکتر یحیی تابش
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 پاییز و زمستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
ویژه نامه ریخته گری 3897-1028 بهمن 1390 جامعه ریخته گران ایران
ماهنامه ریزپردازنده 2008-2088 اردیبهشت 1400 علیرضا محمدی فر
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال