فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۴۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 2008-5788 تابستان 1399 پژوهشکده پولی و بانکی
نشریه پژوهش های پیشرفت و تعالی زمستان 1395 موسسه مدیریت عصر پیشرفت
نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها پاییز 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های تاریخی بهار تا زمستان1379 ابوالفضل نبیی
فصلنامه پژوهش های تاریخی 2008-6253 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2345-2099 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2251-8509 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نشریه پژوهش های تربیتی 1024-3402 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2008-2436 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی 2476-4191 بهار و تابستان 1399 دانشگاه قم
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر 2476-6305 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال