فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۱۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله فیزیک کاربردی 2345-4911 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
نشریه گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران 1735-5028 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله علوم آماری 1735-8183 پاییز و زمستان 1399 انجمن آمار ایران
فصلنامه محیط زیست جانوری 4218-2008 بهار 1399 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
نشریه محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی پاییز 1398 سازمان حفاظت محیط زیست
مجله محیط زیست و مهندسی آب زمستان 1398 دکتر بهزاد شاهمرادی
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1398 دکتر هلن مربی هروی
نشریه مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
نشریه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار 2588-4255 بهار 1399 منیژه ملایی
مجله موجکها و جبر خطی 2383-1936 Autumn and Winter 2019 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 تابستان 1399 انجمن نانو فناوری ایران
نشریه نشاء علم 8003-539x دی 1398 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه نیوار 1735-0565 بهار و تابستان 1399 سازمان هواشناسی کشور
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 8003-539x
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباسعلی زالی
  سردبیر: دکتر علی اکبر موسوی موحدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال