فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رستنیها 1608-4306 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه روابط خاک و گیاه 2008-9935 زمستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روستا و توسعه 1563-3322 زمستان 1399 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1400 دانشگاه تربت حیدریه
مجله زیست شناسی خاک 2345-2536 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه ژنتیک نوین 2008-4439 زمستان 1399 انجمن ژنتیک ایران
مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 پاییز 1398 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فصلنامه شیلات 2008-5729 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 2008-9066 زمستان 1398 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 فروردین 1399 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 زمستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 پاییز و زمستان 1399 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم باغبانی 2008-4730 بهار 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم باغبانی ایران 2008-482X زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
|
 • pISSN: 2008-9935 eISSN: 2008-9082
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی حاج عباسی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مصدقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید ولی حسینی
  سردبیر: دکتر غلامرضا رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و سوم شماره 1 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال