فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Neurodevelopmental Cognition 2645-565X 2019 دانشگاه شهید بهشتی
آینه معرفت 2251-8010 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ادبیات 2008-7349 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ایران 2008-7357 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حقوقی 1024-0772 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 2645-4637 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
خانواده پژوهی 1735-8442 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2252-0287
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  سردبیر: امید رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (2014)
 • eISSN: 2645-565X
  دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
  سردبیر: دکتر مجید عشقی گرجی، دکتر مجید اسحاقی گرجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2019)
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2476-5775
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس عرب مازار
  سردبیر: دکتر محمد نوفرستی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-8299 eISSN: 2588-5898
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جواد اطاعت
  سردبیر: دکتر محمدحسین آدابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1399)
 • pISSN: 1024-0772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخارجهرمی
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 88 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-6069 eISSN: 2645-4157
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان
  سردبیر: دکتر اکرم هادی زاده مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال