فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Fall 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
applied food biotechnology 2345-5357 Spring 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Medical Laboratory Sciences Summer 2018 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Cancer Management 2008-2398 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Child Neurology 2008-0700 Spring 2020 انجمن اعصاب کودکان ایران
Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dental School 4351-2645 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Winter 2020 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
International Journal of Cardiovascular Practice 2476-7174 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Winter 2020 انجمن اندودانتیست های ایران
Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Education 1735-3998 Fall 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Men's Health Journal 2645-3614 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2008-4978
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن مقدم نیا
  سردبیر: دکتر حمید علوی مجد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2383-2096 eISSN: 2383-2096
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا زالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1726-913X eISSN: 1726-9148
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی
  سردبیر: دکتر فریدون عزیزی، دکتر آزیتا وکیلی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، Jan 2020)
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: پروفسور سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-9783
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رزاقی
  سردبیر: دکتر آرش محمدی توفیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 54، Fall 2019)
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدجلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال