فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Biosciences 2008-4978 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Spring 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Archives of Clinical Infectious Diseases Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Medical Laboratory Sciences Fall 2017 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Cancer Management 2008-2398 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Child Neurology 2008-0700 Summer 2019 انجمن اعصاب کودکان ایران
Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences 1735-7683 Summer 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Emergency Journal 2345-4563 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Summer 2019 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
International Journal of Cardiovascular Practice 2476-7174 Jan 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Spring 2019 انجمن اندودانتیست های ایران
Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Education 1735-3998 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Men s Health Journal 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2008-4978
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن مقدم نیا
  سردبیر: دکتر حمید علوی مجد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Spring 2018)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2383-2096 eISSN: 2383-2096
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا زالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-4563 eISSN: 2345-4571
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر سعید صفری
  سردبیر: دکتر ایرج نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: پروفسور سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-9783
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رزاقی
  سردبیر: دکتر آرش محمدی توفیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 51، Winter 2019)
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدجلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال