فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تربیت مدرس

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal Of Crop Protection 2251-9041 2020 دانشگاه تربیت مدرس
ECOPERSIA 2322-2700 Spring 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Winter 2020 دانشگاه تربیت مدرس
The International Journal of Humanities 2538-2640 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Infection, Epidemiology And Medicine 2588-4107 Autumn 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Mar 2020 انجمن حشره شناسی ایران
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Spring 2021 دانشگاه تربیت مدرس
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 2538-3000 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2228-6977 زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مجله جستار های زبانی 2322-3081 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال