فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 Sep 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal Of Crop Protection 2251-9041 2021 دانشگاه تربیت مدرس
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
The International Journal of Humanities 2538-2640 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Infection, Epidemiology And Medicine 2588-4107 Spring 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Sep 2021 انجمن حشره شناسی ایران
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه اندیشه فلسفی بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 2538-3000 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2228-6977 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2021)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2588-5715 eISSN: 2345-2897
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا حیدرنیا
  سردبیر: دکتر فضل الله غفرانی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال