فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter-Spring 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 Winter Spring 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 بهار 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 پاییز و زمستان 1392 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال