فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Cell and Molecular Research 2008-9147 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2017 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Research and Rural Planning 2322-2514 Winter 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X 2019 Summer-Fall دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال