فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Basic Medical Sciences 2008-3866 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Materials and Techniques 2322-4150 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Evidence Based Care 2008-2487 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Iranian Journal of Medical Physics 2252-0309 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Midwifery & Reproductive health 2345-4792 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nanomedicine Journal 2322-3049 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Neonatology 2251-7510 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutrition, Fasting and Health 2345-2587 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Otorhinolaryngology 2251-7251 Nov-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Patient safety and quality improvement 2345-4482 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Pediatrics 2345-5047 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Reviews in Clinical Medicine 2345-6256 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اصول بهداشت روانی 1028-6918 فروردین و اردیبهشت 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افق توسعه آموزش علوم پزشکی 2228-6438 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Dec 2019)
 • pISSN: 2345-2447 eISSN: 2322-5750
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رضا باقری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-4150 eISSN: 2252-0317
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر زهرا دلاوریان
  سردبیر: دکتر علیرضا صراف شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-8347 eISSN: 2251-8355
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
  سردبیر: دکتر رضا افشاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2345-4792
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر طلعت خدیوزاده
  سردبیر: دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2322-3049 eISSN: 2322-5904
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-7510 eISSN: 2322-2158
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر رضا سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • eISSN: 2345-2587
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محسن نعمتی
  سردبیر: دکتر گلناز رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-7251 eISSN: 2251-726X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر یحیی نوروزبیگی
  سردبیر: دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 6 (پیاپی 107، Nov-Dec 2019)
 • pISSN: 2345-5047 eISSN: 2345-5055
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (Jan 2020)
 • pISSN: 2345-6256 eISSN: 2345-6892
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر جواد آخوندیان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا کیانی فر، حمیدرضا کیانفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال