فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Basic Medical Sciences 2008-3866 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Materials and Techniques 2322-4150 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Evidence Based Care 2008-2487 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Iranian Journal of Medical Physics 2252-0309 Jul-Agust 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Midwifery & Reproductive health 2345-4792 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nanomedicine Journal 2322-3049 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Neonatology 2251-7510 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutrition, Fasting and Health 2345-2587 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Otorhinolaryngology 2251-7251 Jul-Aug2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Patient safety and quality improvement 2345-4482 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Pediatrics 2345-5047 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Reviews in Clinical Medicine 2345-6256 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اصول بهداشت روانی 1028-6918 آذر و دی 1397 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افق توسعه آموزش علوم پزشکی 2228-6438 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 5 (Aug 2019)
 • pISSN: 2322-4150 eISSN: 2252-0317
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر زهرا دلاوریان
  سردبیر: دکتر علیرضا صراف شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-8347 eISSN: 2251-8355
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
  سردبیر: دکتر رضا افشاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2345-4792
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر طلعت خدیوزاده
  سردبیر: دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2322-3049
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-7510 eISSN: 2322-2158
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر رضا سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2019)
 • eISSN: 2345-2587
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محسن نعمتی
  سردبیر: دکتر گلناز رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-7251 eISSN: 2251-726X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر یحیی نوروزبیگی
  سردبیر: دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 105، Jul-Aug2019)
 • pISSN: 2345-5047 eISSN: 2345-5055
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (Sep 2019)
 • pISSN: 2345-6256 eISSN: 2345-6892
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر جواد آخوندیان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا کیانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 1028-6918
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدابوالقاسم حسینی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فیاضی بردبار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (آذر و دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال