فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer And Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Apr 2020 دانشگاه اصفهان
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Contemporary Literary and Cultural Studies 2645-3533 Summer - Autumn 2018 دانشگاه کردستان
Distance Education 2588-4476 Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
English Language Teaching and Learning 2251-7995 Fall and Winter 2019 دانشگاه تبریز
Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2020 انجمن مهندسی مالی ایران
Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Geotechnical Geology 2383-0875 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2008-5494 eISSN: 2322-3650
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2251-743X
  سالنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
 • pISSN: 2322-1194 eISSN: 2676-2900
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-4476
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر نازیلا خطیب زنجانی
  سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-1402
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید مجتبی زبرجد
  سردبیر: دکتر علی حسین صمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2322-3898 eISSN: 2322-3900
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر امید طباطبایی
  سردبیر: دکتر حسین وحیددستجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (Winter 2019)
 • pISSN: 2383-0875 eISSN: 2383 -0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • pISSN: 2008-9503
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سید علی اکبر هاشمی جواهری
  سردبیر: دکتر احمد ابراهیمی عطری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال