فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
اسناد بهارستان 2345-2358 بهار و تابستان 1396 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بررسی های نوین تاریخی بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
پژوهش در تاریخ 2322-1224 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2383-1278 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تاریخ اسلام 9726-2251 تابستان 1398 انجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهش های ایران شناختی پاییز و زمستان 1388 مرکز نشر دانشگاهی
پژوهش های باستان شناسی ایران 2345-5225 زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های تاریخی بهار تا زمستان1379 ابوالفضل نبیی
پژوهش های تاریخی 2008-6253 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2345-2099 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تشیع 381x-2588 تابستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران 2345-2390 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه 2588-5464 بهار 1399 اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-743X
  سالنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
 • pISSN: 2345-2358
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا مجیدی
  سردبیر: دکتر منصوره اتحادیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (بهار و تابستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال