فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Iranian Heritage Studies 2588-6344 Autumn-Winter 2018 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
نشریه اسناد بهارستان 2345-2358 بهار و تابستان 1397 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نشریه ایران ورجاوند بهار و تابستان 1400 دکتر شاهین آریامنش
فصلنامه باستان پژوهی زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
نشریه باستان شناسی 2645-4629 زمستان 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه بررسی های نوین تاریخی 0069-8002 بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
فصلنامه پژوهش در تاریخ 2322-1224 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2383-1278 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تاریخ اسلام 9726-2251 بهار 1399 انجمن ایرانی تاریخ اسلام
نشریه پژوهش های ایران شناختی پاییز و زمستان 1388 مرکز نشر دانشگاهی
نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 2345-5225 بهار 1400 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه پژوهش های تاریخی بهار تا زمستان1379 ابوالفضل نبیی
فصلنامه پژوهش های تاریخی 2008-6253 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2345-2099 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 زمستان 1399 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تشیع 2588-4468 پاییز 1398 انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال