فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های نوین کلامی 2676-4466 بهار و تابستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 تابستان 1400 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
مجله الهیات تطبیقی 2008-9651 بهار و تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اندیشه دینی 2251-6123 تابستان 1400 دانشگاه شیراز
نشریه اندیشه فلسفی بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه اندیشه نوین دینی 2008-9481 بهار 1400 دانشگاه معارف اسلامی
نشریه انسان پژوهی دینی 6024-2251 پاییز و زمستان 1399 مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پژوهش نامه اخلاق 2228-7264 زمستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
مجله پژوهش های اخلاقی 2383-3279 پاییز 1400 انجمن معارف اسلامی ایران
مجله پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجله پژوهش های علم و دین پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه پژوهش های فلسفی 2251-7960 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی 1735-9791 بهار 1400 دانشگاه قم
نشریه پژوهش های مابعدالطبیعی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهش های هستی شناختی 2345-3761 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهشنامه امامیه 2476-6712 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی 1735-0360 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-9481
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (بهار 1400)
 • pISSN: 2228-7264
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر احد فرامرزقراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2383-3279 eISSN: 2383-3279
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن معارف اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا حاجی ابراهیم
  سردبیر: دکتر محمود قیوم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1400)
 • pISSN: 2476-6712
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال