فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کتابداری و مدیریت اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Information Science And Management 2008-8310 2020 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
آرشیو ملی زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
آینه میراث 1561-9400 پاییز و زمستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه علم سنجی 2423-3773 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 زمستان 1398 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1397 انجمن ترویج علم ایران
تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رهیافت 1027-2690 تابستان 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست علم و فناوری 2008-0840 زمستان 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 زمستان 1398 دانشگاه قم
گنجینه اسناد 1023-3652 زمستان 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
مطالعات دانش شناسی 2476-387X زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2252-0503 زمستان 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 2008-5222 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2008-8310
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قانع
  سردبیر: دکتر جعفر مهراد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (2020)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-3773 eISSN: 2423-5563
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر حمزه علی نورمحمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر وحید احمدی
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال