فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کتابداری و مدیریت اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Digital Content Management 2717-3305 Winter-Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of Information Science and Management 2008-8310 Jul-Dec 2021 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Journal of Medical Library and Information Science 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله آینه میراث 1561-9400 پاییز و زمستان 1399 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه اطلاع شناسی 1735-0662 زمستان 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی 2476-387X پاییز 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه علم سنجی 2423-3773 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شاهد
فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 بهار 1400 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 پاییز 1399 دانشگاه تهران
مجله ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1399 انجمن ترویج علم ایران
مجله تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه دانش شناسی 2008-2754 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فصلنامه رهیافت 1027-2690 بهار 1400 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فصلنامه سیاست علم و فناوری 2008-0840 تابستان 1400 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 پاییز 1400 دانشگاه قم
فصلنامه گنجینه اسناد 1023-3652 تابستان 1400 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نشریه مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2423-3773 eISSN: 2423-5563
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر حمزه علی نورمحمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1400)
 • pISSN: 2008-2754
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  مدیر مسئول: دکتر زهره میرحسینی
  سردبیر: دکتر زهرا اباذری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1400)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر سید سروش قاضی نوری
  سردبیر: دکتر غلامعلی منتظر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (بهار 1400)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 122 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال