فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Winter-Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Exercise Science and Medicine 9317-2008 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
International Journal of Motor Control and Learning 2676-3451 2021 دکتر مهدی شهبازی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Winter-Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of New Studies in Sport Management 2717-4069 Summer 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Research in Sport Management and Marketing Winter 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
International Journal of Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019 دکتر مرتضی طاهری
International Journal of Sport Studies for Health 2588-5782 Oct 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه المپیک 1025-4277 پاییز 1392 کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دو فصلنامه پژوهش در توانبخشی ورزشی 2383-1464 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2252-0708 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2252-0716 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهش در ورزش تربیتی 2538-2721 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 1735-5354 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال