فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Geotechnical Geology 2383-0875 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 پاییز 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 2588-3860 زمستان 1398 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X پاییز 1398 دانشگاه مازندران
بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 زمستان 1398 انجمن ژئوپلیتیک ایران
پژوهش های اقلیم شناسی 2228-5040 زمستان 1398 سازمان هواشناسی کشور- پژوهشکده اقلیم شناسی
پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2251-9424 زمستان 1398 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
پژوهش های فرسایش محیطی 2251-7812 پاییز 1398 دانشگاه هرمزگان
|
 • pISSN: 2383-0875 eISSN: 2383 -0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • pISSN: 2538-5739 eISSN: 2538-4821
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
  مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
  سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-6735 eISSN: 2423-7051
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر علی شمس الدینی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2228-5040
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور- پژوهشکده اقلیم شناسی
  مدیر مسئول: مجید حبیبی نوخندان
  سردبیر: دکتر علی اکبر متکان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال