فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Summer and Autumn 2020 دانشگاه شیراز
International Economics Studies 2008-9643 Summer-Autumn 2020 دانشگاه اصفهان
Iranian Economic Review 1026-6542 Summer 2021 دانشگاه تهران
Journal of International Marketing Modeling Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2020 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of New Political Economy 2717-1485 Winter - Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Spring 2021 دانشگاه صنعت نفت
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 تابستان 1400 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دوماهنامه اقتصاد پنهان 2008-6210 زمستان 1399 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد دفاع 2538-2454 بهار 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 13998 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی بهار 1400 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
نشریه اقتصاد و تجارت نوین زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (Summer 2021)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 4 (Fall 2020)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2538-2454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر سید شمس الدین حسینی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فرزین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (بهار 1400)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال