فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Human Capital in Urban Management 2476-4698 Winter 2020 شهرداری تهران
Industrial Strategic Management 2538-2756 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 پاییز 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آینده پژوهی دفاعی 2588-428X زمستان 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اسلام و مدیریت 2345-6698 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اندیشه آماد زمستان1398 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
اندیشه مدیریت راهبردی 2383-0891 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
بررسی های بازرگانی 1019-682X بهمن و اسفند 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
بهبود مدیریت 2251-8991 پاییز 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 2228-7078 بهار 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
|
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (پیاپی 504، Autumn 2019)
 • pISSN: 3277-2423 eISSN: 2476-6488
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
  سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رحمت الله محمدی
  سردبیر: دکتر سیاوش نصرت پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (زمستان1398)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال