فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
اطلاع شناسی 1735-0662 زمستان 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه علوم ورزشی
پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی نیمه دوم 1388 دانشگاه مازندران
پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2345-301x
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد امام جمعه زاده
  سردبیر: دکتر رحمان خوش اخلاق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1394)
 • pISSN: 1735-4730
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر نهله غروی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1391)
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی جعفریان
  سردبیر: دکتر رسول ربانی خوراسگانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 3 (پیاپی 31، 1387)
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال